วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา

Author: ฉัฐพล พลซา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ขอเลื่อนการจัดงานเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปี 2562 (IACE 2021)

ประชาสัมพันธ์ ขอเลื่

Read More
หมวดหมู่ทั่วไป

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7

ด้วยมหาวิยาลัยการจัด

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal)ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยการ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4

ด้วยสถาบันวิจัยและพั

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 อนคตการศึกษาไทย…กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง

ขอเชิญเข้าร่วมการประ

Read More