ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บทความลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผ่านทางเว็บไซต์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2564

Spread the love
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บทความลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผ่านทางเว็บไซต์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2564

          ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดทำวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย วิชาการ ความรู้ด้านวิชาชีพ การศึกษาค้นความต่างๆ ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษา และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการและการวิจัยแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

          ในการนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดทำวารสารครุศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้แก่นักวิจัย และบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจ ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดคำแนะนำการเขียนบทความได้ทางเว็บไซต์ https://tinyurl.com/yb7oyd9v

 

การส่งต้นฉบับ
ส่งต้นฉบับบทความผ่านอีเมล edutru.Journal@gmail.com
การตีพิมพ์บทความ
1. วารสารนี้จะรับตีพิมพ์บทความในสาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น
2. ต้นฉบับที่ส่งมาให้พิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน และ ส่งตีพิมพ์
ซ้ำซ้อนในวารสารหลายฉบับในเวลาเดียวกัน
3. การตีพิมพ์บทความลงในวารสาร จะเรียงตามลำดับก่อน หลังตามวันที่ได้รับเรื่องทุกบทความจะ
จัดส่งให้กองบรรณาธิการพิจารณาถึงความเหมาะสมของบทความ และอาจจะจัดส่งให้เจ้าของบทความ
ปรับแก้ไขในเบื้องต้นก่อนจัดส่งให้ผู้ประเมินอิสระ (PeerReview)
4. กองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตีพิมพ์บทความทุกเรื่อง รวมทั้งการปรับ
บทความบางส่วนตามข้อเสนอแนะของกรรมการภายนอกที่เป็นผู้อ่านบทความ
5. กรณีเป็นบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกองบรรณาธิการ
จะคัดเลือกบทความ ซึ่งอาจไม่ได้ตีพิมพ์ทุกบทความ
6. บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร ถือว่าเป็นผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัยของคณะผู้เขียนไม่ใช่
ความคิดเห็นของกองบรรณาธิการ ผู้เขียนและคณะต้องรับผิดชอบต่อบทความของตน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย