ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมทางวิชาการและเชิญเข้าร่วมงานนำเสนอบทความทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “วิชาการล้านนาเพื่อศึกษาและพัฒนา ยุค 4.0”

Spread the love

                    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จะใด้จัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ในสังคมของวิชาการ วิชาชีพ และการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัยได้มีส่วนร่วมทำงานวิจัยและเผยแพร่ต่อสาธารณะในรูปแบบของการประชุมวิชาการ และเพื่อเปิดโอกาศให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างนักวิชาการในวงการศึกษา ศาสนาปรัชญา ภาษาและการปกครอง สามารถค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำมาผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในวาระปี 2562 นี้ เป็นปีที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จะได้เปิดส่วนขยายวิทยาเขตล้านนา ณ ที่ตั้งบ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงคล้ายวันสถาปนาระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จึงได้กำหนดจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “วิชาการล้านนาเพื่อศึกษาและพัฒนา ยุค 4.0”

                   เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จึงขอประชาสัมพันธ์และแจ้งให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในสถาบันของท่านเพื่อนำส่งบทความทางวิชาการและนำเสนอในการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี โดยผู้สนใจสามารถติดต่อและลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือทางเว็บไซต์  http://www.lanna.mbu.ac.th/naced2019/   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.