วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1

                         ด้วย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 “The First National and International Conference of kalasin University 2019 : Innovation of Sciences for Sustainability (2019 KSUK)” ในระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและผลงานนวัตกรรม สร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกาาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตลอดจนเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ และเพื่อให้เกิดการนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

                         ในการนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงใคร่ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางการลงทะเบียนระบบออนไลน์ ที่ https://www.ksu.ac.th/ksuc2019/  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

โทรศัพท์    :   0-4381-1128 ต่อ 6120

โทรสาร      :   0-4381-3070

E-mail       :   research_ksu@hotmail.com