ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.พร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนนทบุรี

Spread the love

                      องค์การสหประชาชาติได้มีกาารมอบรางวัล United Nations Public Service Awards ให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสมาชิก ซึงที่ผ่านมาประเทศไทยได้ส่งผลงานเข้าสมัครและได้รับผลงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี ค.ศ. 2020 รางวัล United Nations Public Service Awards มี 5 สาขา และเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดจัดคลินิกให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่จะสมัครเข้ารับรางวัลฯ ในระหว่างวันที่ 7 – 18 ตุลาคม 2562 สามารถดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.opdc.go.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์  : 0 2654 4548-9

โทรสาร    : 0 2354 5618

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.