ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ-วิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14

Spread the love

ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ-วิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ คระศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ Moving form Disrupion to Resilience : The Dynamics of Humanities and social Sciences ในระหว่างวันที่ 15- 16 กรกฎาคม 2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศ ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็นด้านวิชาการ – วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และนำองค์ความรู้เผยแพร่สู่สังคมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไปนั้น

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศ ในนามเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการฯ จึงขอเชิญชวนท่าน นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานผลงานได้ที่ http://www.human.nu.ac.th/HUSOC14/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ โทร.05596 20964

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.