ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

Spread the love

                   ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน การวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน  และเพื่อเปิดเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอประชาสัมพันธ์บุคลากร นักศึกษา ที่สนใจ ใด้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร  โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0 2160 1174 ต่อ 11 หรือ http://www.conference.grad.ssru.ac.th/   ทั้งนี้ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธฺเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายตามระเบียบของราชการจากต้นสังกัดเมื่อได้รับอนุญาติจากผู้บังคับบัญชา

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.