ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ Business Management in the Digital transformation

Spread the love

ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ Business Management in the Digital transformation

สำนักสาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการอันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ National Conference on Business Transformation“ครั้งที่ ๔ Business Management in the Digital Transformaion” ซื้งเป็นการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ(นำเสนอผลงานวิจัย) ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย/นักศึกษาภาครัฐและเอกชนได้นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่สู่สาธารณชนและเป็นเวทีทางด้านวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นประสบการณ์ด้านการวิจัย ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยกับตำแหน่งต่างๆ ภายในประเทศ สำนักสาขาวิชาบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นผู้ดำเนินการหลัก

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ National Conference on Business Transformation“ครั้งที่ ๔ ซื้งเป็นการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ(นำเสนอผลงานวิจัย) ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.สำนักสาขาวิชาบัญชี 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค โทร. ๐๙-๓๕๖๓ ๐๘๙๖ E-Mail: ma_rut.chai@hotmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.