ขอประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562”

Spread the love

                       ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovation for Development) ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย

                        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในหน่วยงานของท่านและผู้สนใจได้รับทราบ และเข้าร่วมโครงการฯ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/tsuconference

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ประสานงาน             : นางสาวรานี ซุ่นเซ่ง

โทรศัพท์                     : 074-609600 และ 081-5407304, 086-4815005

โทรศัพท์/โทรสาร     : 074-609655

E-mail                        : conferencerdi.tsu@gmail.com

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.