ขอเขิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Spread the love
ขอเขิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

         สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง ในการเผยแพร่บทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยครอบคลุมสาขาวิชาในกลุ่ม Life Sciencences เป็นแหล่งแลกเลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์นักวิชาการและนักศึกษาภายในประเทศและตางประเทศ มีกำหนดการการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ ๒ ฉบับ (ราย ๖ เดือน) มกราคม- มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม

         กองบรรณาธิการเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษาในสถาบันวิจัยของท่านร่วมส่งบทตวามทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ

         ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อริยะนันท์ บรรณาธิการวารสารฯ

โทร ๐๒๕๔๙  ๔๖๘๑

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.