ขอเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd Conference 2020 & Internal Conference on Tourism, Business, and Social Sciences

Spread the love

                      คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยนานาชาติจีน- อาเซียน (CAIC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd Conference 2020 & Internal Conference on Tourism, Business, and Social Sciences  ระหว่างวันที่ 11-13  มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัย อาจนำไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไป

                      คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยนานาชาติจีน- อาเซียน (CAIC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จึงขอเชิญชวนท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในวันเวลาดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด และรูปแบบการจัดทำบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ https://www.dpu.ac.th/caiconf2020/  สามารถส่งบทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2562 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-954-7300 ต่อ 539,609 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.