ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11

Spread the love

                      ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมประชุม และส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงาน การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

                      จึงขอเชิญท่านบุคลากรสนับสนุนในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุม หรือนำเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมดังกล่าว ค่าลงทะเบียนคนละ 2900 บาท ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ http://www.council-uast.com/ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 สำหรับผู้นำเสนอผลงาน และภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สำหรับผู้ไม่นำเสนอผลงาน

สอบถามรายละเอียดได้ที่

065-463-2724 และ080-7664

หรือ E-mail: council.saff123@gmail.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.