ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี ๒๕๖๓

Spread the love

                        สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดจัดการประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี ๒๕๖๓ หัวข้อ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”  เพื่อเป็นเวทีในการส่งเสริม สนับสนนุนให้เห็นคุณค่าของครู ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี รักและศรัทธาในวิชาชีพครู รวมถึงการแสดงออกถึงความรักและระลึกถึงพระคุณครู และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันครู

                        สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงเชิญชวน นิสิต นักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันครู และใช้ในการฝึกประสบการวิชาชีพได้ สามารถดาวน์โหลดประกาศ เอกสารประชาสัมพันธ์และโปรเตอร์การประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านทาง www.ksp.or.th เมนู ข่าวประชาสัมพันธ์ หัวข้อ คุรุสภาจัดประกวด สปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี ๒๕๖๓

ติดต่อสอบถาม
นางสาวธัญรัตน์ ศิริเมฆ    โทรศัพท์ ๐๘- ๑๙๕๕- ๗๕๓๗

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.