ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2563

Spread the love

                        มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  ณ อาคารพิบูลวิชญ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัด พิษณุโลก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่น เป็นการกระตุ้นและส่งเลริมให้คณาจารย์ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ สร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันต่างๆ

                        มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านหรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ โดยส่งบทความวิจัยฉบับบเต็ม (Full paper) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 10 มกราคม 2563 ได้ที่ https://research.psru.ac.th/PBR2020/

 

ติตต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ7230 หรือโทรสาร : 055-267038

e-mail  : pibulresearch@gmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.