วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับ”ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7″

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ ได้จัดประชุมโครงการสัมมนาวิชาการระดับ”ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7″ซึ้งมีการบรรยายพิเศษจาผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การบริหารการศึกษายุคดิจิตอล: ออนไลน์- ออฟไลน์ โดยมี ศาสตร์ ดร. ฐาปนา บุญหล้า เป็นวิทยากรพิเศษ และมีการนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานวิจัยของบุคลากร นักวิชาการและนักศึกษา แบ่งกลุ่มดังนี้ 1) ด้านการศึกษา  2) ด้านสังคมศาสตร์และการเมืองการปกครอง  3) ด้านบริหารธุรกิจและ 4) ด้านการจัดการเรียนรู้จากงานประจำสุงานวิจัย (R2R) ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียติสุรนนท์ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม  2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดของท่านที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานสัมมนาวิชาการฯ โดยสามารถส่งผลงานวิจัยความยาวไม่เกิน 12 หน้า และส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม และไฟล์ใส่ CD จำนวน 1 ชุด มาที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 3300 หรือทางออนไลน์ที่ https://sites.google.com/view/ sskruconferencence7 หรือส่งมาทาง E-mail: sskru.journal@gmail.com พร้อมแนบแบบความจำนง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในงานประชุมสัมมนาวิชาการฯ โปรดแสดงความจำนงที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.