ขอเชิญชวนร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Spread the love

                       มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมูบ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8 “วิจัยแบบบรูณาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอบ้านบึง  จังหวัดราชบุรี   เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม และเป็นเวทีสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

                       มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้านำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ สามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม (Full  paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนดพร้อมใบตอบรับ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยสามารถโดยดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่างๆ และรูปแบบในการพิมพ์บทความ ได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th/

นางสาวกานต์สิริ ปานสวัสดิ์

โทรศัพท์มือถึอ 08-1358-8386

 

 

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.