ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน

Spread the love

                       ด้วยโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานศึกษาปลอดบุหรี่ฯ

                        ในการนี้ ทางโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ จึงใคร่ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาส่งโครงร่างวิจัย เพื่อพิจารณารับทุนสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวข้างต้น