ขอเชิญส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA 2020- SSlS

Spread the love

                              สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Ninth International Conference on Advancement of Development Administrational 2020- Social Sciences and Interdisciplinary Studies: (the 9th  ICADA 2020- SSlS) ในหัวข้อหลัก”Development toward Asianization in the Digital Era” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ – วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติที่มีคุณค่าออกสู่การรับรู้ของสาธารณะ และเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อ การเรียน การสอน การบริหารจัดการ  เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง นอกจากนี้ งานประชุมครั้งนี้ยังถือโอกาสอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างสรรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต

                              สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จึงขอเชิญชวนท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนิสิต นักศึกษาร่วมส่งบทคัดย่อ/ บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ เพื่อนำเสนอครั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ได้ที่ www.ICADA2020.nida.ac.th และสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ อีเมล :   nidaconference @nida.ac.th และ ICAD4 papers@gmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.