ขอเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 8

Spread the love

                                    ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุดรธานี เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ของทุกปี ซึ่งวารสารฯ ได้ผ่านการประเมินจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในวารสารกลุ่มมที่ 1

                                   ในการนี้ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงานของท่านเพื่อพิจารณาเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 8  โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/scudru  

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์    : 0 4221 1040 ต่อ 1702

โทรสาร      : 0 4224 1586

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.