ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Spread the love

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดทำวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ได้เผ่ยแพร่บทความวิชาการ และบทความจากผลงานวิจัย ได้แก่ สาขาวิชาสังคมสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเป็นแหล่งกลางในการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและแหล่วิทยาการความรู้ต่างๆ อันเป็นการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรุ้แก่สาธารณะชนทั่วไป โดยกำหนดการตีพิมพ์ วารสารออกปีละ ๒ ฉบับ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญชวน คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาในสังกัดของท่าน เสนอบทความต้อนฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในการวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ สามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติ่มได้ที่ http://research.bsru.ac.th/news/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.