ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อการตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์

Spread the love

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อการตีพิมพ์ลงวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินงานจัดทำวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยได้ใช้เป็นสื่อกลางในกาเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยได้กำหนดขอบเขต ได้แก่ อาหาร วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และสุขภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศ วารสารฉบับนี้ได้คัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI  และจัดคุณภาพให้เป็น วารสารกลุ่มที่ ๒ : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2563)และอยู่ในฐาน TCI

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์ เชิญชวนบุคลกรในสังกัดของท่าน ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ การตีพิมพ์บทความมีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/index

หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์

โทร ๐ ๒๙๐๙ ๓๐๓๖ ต่อ ๓๓๑  E-Mail: rdi_journalsci@vru.ac.th