ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Spread the love

คณะศิลปะศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ ๑ ( มกราคม- มิถุนายน ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์  นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ นำเสนอผลงานวิจัยที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตนั้น

คณะศิลปะศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร  ทั้งนี้โปรดส่งต้นฉบับบทความที่ต้องการเผยแพร่มายัง บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ ชุด พร้อมส่งไฟล์เอกสารทั้งหมดทาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/stchanyarin@gmail.com

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๐๒๘๔ ๓๘๘๘/๐๘ ๙๗๑๐ ๕๖๙๖

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.