ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผ่ยแพร่ในวารสารมังรายสาร(Mangrai Saan) TCI กลุ่มที่ 2

Spread the love

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงรายได้จัดพิมพ์วารสารมังรายสาร(Mangrai Saan)  เดิมชื่อ Journal of  Perspectives on Developevies on Development Policy in The  Greater Mekong Rerion เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้คราจารย์และนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ได้เผ่ยแพร่บทความวิจัย และงานสร้างสรรค์ในสาขาวิชามนุษยศาสตรืและสังคมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการไทยสู่สากส มีกำหนดการตีพิมพ์เผ่ยแพร่จำนวน 2 เล่ม/ ปี(ฉับบที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน  และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)ซึ้งปัจุจุบันได้รับการจัดคุณภาพวารสาร  จากศุนย์ดัชนี อ้างอิงจากวารสารไทย(TCI ) ให้อยู่ในกลุ่ม ที่ 2

จิงเชิญชวนคราจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ส่งบทความด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารเล่มที่ 12 (เดือนกรกฎาคม- ธันวามคม 2561) ส่งบทความตั้งวันที่ 1-15 พฤศิกายน 2561 ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้งศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์http://www.iilc.crru.ac.th/iilc

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.