ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Spread the love

ด้วย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดทําวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ – มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ISSN ๒๕๕๖-๘๖๔๑ ISSN (Online) ๒๗๓๐-๑๘๗๗ โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท

ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัย และมีกําหนดตีพิมพ์ปีละ ๒ ฉบับ คือ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม) ซึ่งสาขาที่เปิดรับ ดังนี้ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การ จัดการธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการนวัตกรรม การเป็นผู้ประกอบการ การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและโรงแรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด นิเทศศาสตร์และการสื่อสาร และเศรษฐศาสตร์

ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ จึงขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัย วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ ผ่านระบบออนไลน์ ได้ทาง https://s002.tci-thaijo.org/index.php/imsr/index และมีรายละเอียดการส่งบทความดังเอกสารที่ แนบมาพร้อม ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.ดร.วิจิตรา โพธิสาร หรือโทร. ๐๘๘ ๗๒๓๕๙๔๔

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.