ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารราชภัฏพระนครวิชาการ

Spread the love

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารราชภัฏพระนครวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดทำวารสารราชภัฏพระนครวิชาการ (RNRU Academic Journal)

วัตถถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่ผลงานในลักษณะบทความวิชาการ บทความบริการวิชาการ บทความสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทางวิชาการ และบทความวิจัยโดยขอบเขตของเนื้อหาจะครอบคลุมด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหวิทยาการรวมทั้งผลงานวิชาการที่ใช้ความรู้ในพหุสาขาในการวิเคราะห์

กำหนดจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ

  • ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

ผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ https://so07.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_ACA

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร 02-544-8629, 02-544-8532-33
โทรศัพท์มือถือ 082-519-4152

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย