ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Spread the love

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดทำวารสารวิชาการ ภายใต้ชื่อว่า “วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อรวบรวมบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) โดยมีขอบข่ายครอบคลุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของนักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

ผู้สนใจสามารถส่งบทความร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปี 2566 ได้ที่ https://so07.tcithaijo.org/index.php/HUSO-J สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ journalhusonpru2022@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โทร (+66)0-3410-9300
โทรสาร (+66)0-3426-1066
E-mail: sarabun_huso@npru.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย