ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566

Spread the love

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The 8th National Conference and The 4th International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and Technology: IAMBEST 2023) ในระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2566

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการวิชาชีพ นิสิต/นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
  • เพื่อความสัมพันธ์อันดีและพัฒนาเป็นเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็งในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไป

สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการส่งผลงาน และข้อมูลอื่นๆ ได้ทาง website http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริการวิชาการแก่สังคม
โทร 09-0789-3114 หรือ 08-3066-5373

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย