ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal

Spread the love

 

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal

สำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดทำวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Joumal) และ NIDA Case Research Joumal

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ โดยครอบคลุมสาขารัฐประศาสนศาสตร์, บริหารธุรกิจ, พัฒนาการเศรษฐกิจ, สถิติประยุกต์, พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, ภาษาและการสื่อสาร, พัฒนาทรัพยากรมนุษย์, นิติศาสตร์, การจัดการการท่องเที่ยว, นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ, บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) โดยรับเฉพาะบทความภาษาอังกฤษ

  • ฉบับที่ 1 เผยแพร่ เดือนมกราคม – มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 เผยแพร่ เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอบทความได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NDJ และ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NCRJ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร 02-727-3314, 092-4273504 นางสาววณิชชา อ่วมแจ้ง
โทร 02-727-3022, 086-8097400 นายกรัณย์ วรวิทย์วรรณ

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย