วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอและเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอและเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

        ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อหลัก “Stronger Emergence Through Disruption: Challenge and Opportunity” ระหว่างวันพฤหัสที่ 22 – วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ร่วมส่งผลงานบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุม โดยท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.icada2021.nida.ac.th 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย