วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ

มหาวิทยลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ” วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” เพื่อเผ่ยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคม และเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานผลงานวิจัยสำหรับนักวิจับ และทุกบุคลากรทางการศึกษาโดยมีกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  เพื่อเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการที่จัดสร้างขึ้นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถนำเสนอในรูปแบบวาจา และนำเสนอโปสเตอร์

ผู้สนใจสามารถส่งบทความโดยช่องทางจดหมายอิเล้กทรนิกส์ของบัณฑิตวิทยาลัยได้แก่ e-mail : graduuate@nstru.ac.th ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2561

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.