ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 56

Spread the love

ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 56

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะจัดงานโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 56 “การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” Lifelong Learning for Sustainable Development ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และผ่านระบบออนไลน์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกัน ให้เกิดการนำเสนอผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

รายละเอียด

ผู้สนใจส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 56 โดยสามารถสมัครและส่งบทความวิจัย (Full Paper) ผ่านระบบ online และลงทะเบียนพร้อมชำระค่าใช้จ่ายผ่านทางเว็บไซต์ https://conference.reru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0-4355-6231
E-mail: graduate@reru.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย