ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3

Spread the love

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยเครือข่าย 3 สถาบัน ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, สมาคมไทยคดีศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี, College of International Education, Wenzhou University กำหนดจัดการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 (16th National and 3rd International Conference on Humanities and Social Sciences) ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: การยืนหยัดหลังยุคโควิด” (Sustainable Development in Humanities and Social Sciences: A Post-COVID Resilience) ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รวมถึงเป็นเวทีให้นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศได้เผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณชน

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการผ่านระบบสื่อสารทางไกลได้ที่ https://nic2023.buu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0-3810-2337, 09-8362-1256

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย