ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2019

Spread the love

สำนักคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2019 ขึ้นระหว่าง งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo:2019)ระหว่างวันที่๗-๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรน์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ แลยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน

ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ส่งผลงานบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2019 ทั้งในภาคบรรยาย(Oral Presentation) และ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ใน ๖ กลุ่มเรื่องดังนี้

๑. การวิจัยด้านการแพทย์ ด้านสาธารณะสุข

๒. การวิจัยด้านสังคม และความมั่นคง

๓. การวิจัยด้านการศึกษา

๔. การวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคื

๕. การวิจัยด้านการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

๖. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนจาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเริ่มต้น

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ และผู้ที่สนสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรนิส์ที่ http://researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้- ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.