ขอเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

Spread the love

ขอเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และเป็นโอกาสให้บุคลากรสำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สังคม โดยเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ (e-Journal) อีกทั้งวารสารมีคุณภาพตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) กลุ่ม 2

มีกำหนดการเผยแพร่ 2 ฉบับ/ปี

  • ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

สาขาวิชาที่เปิดรับ

  • สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา ด้านการวางแผนพัฒนา การวิจัยทางสังคมศาสตร์)
  • สาขาการบริหารและจัดการ (ด้านบัญชีและพัสดุ ด้านการบริหารจัดการ)
  • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jpr2r/index

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
E-Mail: nattakarn.rat@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: 02-441-5000 ต่อ 2114
Website: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jpr2r/index

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย