ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติในวาระครบรอบ ๗๗ ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Spread the love

                            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติในวาระครบรอบ ๗๗ ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Academic Forum:In  Celebration of the 77 th Anniversary of Kasetsart University ภายใต้หัวข้อ”Higher Education and Sutstainable Development: Facing Realities and Implementing change” ในวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา  ๐๘.๓๐ น.  –  ๑๖.๔๕ น.  ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ  ๕๐ ปี เพื่อเป็นเวทีในการหารือและแลกเปลี่ยนความคิด ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการสนับสนุนเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDG) ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ส่งเสริมอุดมศึกษากับการพัฒนาบ้านเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยังยืนแก่พลเมืองโลก เป็นต้น

 

                             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมฯ ด้วยการกรอกแบบตอบรับออนไลน์ที่  https://mis-services.ku.ac.th/ku77th/ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนางนีรชา กลันทะกะสุวรรณ กองวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8858 และ 02 942 8683

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.