ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2565

Spread the love

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม
เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน
ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ วิสหากิจชุมชน สมัครเข้าร่วม โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อ เศรษฐกิจฐานราก” โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ชุมชนและนักวิจัย จับคู่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
  2. คณาจารย์ นักวิจัย/ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มโอทอป ที่มุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรม
  3. สามารถเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ ของการจัดกิจกรรมอบรม (หลังผ่านการ คัดเลือก SidUP-Isan-South จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการ)
  4. มีความรู้ความเข้าใจในการร่วมกิจกรรม และทำให้เกิดผลลัพธ์ของโครงการในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย
  5. ชุมชนควรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการอบรมออนไลน์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เกิดนวัตกรรมฯ เพื่อแก้ปัญหาสังคมและลดความเหลื่อมล้ำในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย ช่วยบ่มเพาะเพิ่มความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับชุมชนและผู้ประกอบการทางสังคม และแก้ปัญหาสังคมลดความเหลื่อมล้ำในกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัคร ผ่านระบบ online www.SidUP-IS.ssru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 29 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยสนับสนุนผลงานละไม่เกิน 300,000 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร. 02-160-1343 ต่อ 14 หรือ 085-911-2109 (นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ ผู้ประสานงาน)
Email. suangsuda.su@ssru.ac.th

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย