ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่)

Spread the love

ด้วยสำนักงาคณะกรรมการแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีกำหนดให้มีการจัดโครงการ”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่งวันที่ ๒๘ พฤษภาคม -๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้นที่ ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องานิจัยได้เพิ่พูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการการทำวิจัย สามารถจัดข้อเสนอการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศตลอดจนเสริมให้เกิกการการบรูณาการเครือข่ายนักวิจัยจากสถาบันศึกษา หน่วยงานราชการองค์กรที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้เข็มแข็งและยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตามวช. กำหนด สมัครเข้าการฝึกอบรมในวัน เวลา และสถานที่ดั่งกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สามารถได้ที่ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทางอีเมล์ research_cmru@cmru.ac.th หรือดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บไซต์สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

http://research.cmru.ac.th/training

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.