ขอเชิญนําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 17

Spread the love

                            ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กําหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ครั้งที่ 17 (2020 17th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering : JCSSE2020)” ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้เผยแพร่ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณะ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย อันจะนําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในครั้งนี้มีหัวข้อหรือประเด็นหลักของงานประชุมคือ “ระดมสมอง สร้างแนวคิดสู่ความเป็นจริง (Ideation to Reality)”

                            ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เห็นว่าการประชุมทางวิชาการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมและนําเสนอผลงานทางวิชาการ สําหรับบุคลากรที่ได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัดสามารถเบิกค่าใช้จ่ายและค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://jcsse2020.cs.kmutnb.ac.th/ (หมดเขตส่งผลงานวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563)

 

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.