ขอเชิญบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศักยภาพบุคคล จังหวัดปทุมธานี

Spread the love

เนื่องด้วยศูนย์ศักยภาพบุคคล ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ  ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒  จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตร ๑๐๘ การแก้ปัญหาลดความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   ค่าลงทะเบียน ๔,๘๐๐ บาท โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานราชการ ๓๐-๓๑ มี.ค ๖๒
  2. หลักสูตร ๑๑๔ การเขียนหนังสือราชภาษาอังกฤษ ค่าลงทะเบียน ๔,๘๐๐ บาท โดยอาจารย์ชรินทร ปิ่นสุวรรณ และคณะ ๓๐-๓๑ มี.ค ๖๒
  3. หลักสูตร ๑๑๕ เทคนิคการสร้างแรงจูงใจเพื่อการสร้างวัฒธรรมเพื่อความร่วมมือ ค่าลงทะเบียน ๔,๘๐๐ บาท โดยอาจารย์สุรวงศ์ วัฒนากูล และอาจารย์ ภูมินทรช์ มีขันหมาก ๓๐-๓๑ มี.ค ๖๒
  4.  หลักสูตร ๑๑๖  การจัดการงบประมาณพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ ๒๕๖๑ (พรบ. ใหม่) ค่าลงทะเบียน ๓,๐๐๐ บาท โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณและกฏหมายจากสำนักงาน    ๒๙ มี.ค ๖๒

รับจัดทำ OD walk rally หรือบรรยายเป็นการภายใน(In- house) ทุกหัวข้และหลักสูตรอื่นๆ ที่หน่วยงานต้องการ โดยมีวิทยาการผู้ทรงวุฒิระดับชาติ (รศ.สุขุม นวลสกุล,อ.สุรวงศ์ วัฒนกูล, ศักดิ์ดา วัตตธรรม ฯลฯ)

หากสมัครหลายหลักสูตร หรือมาเป็นหมู่คณะ หรือ จัดนอกสถานที่ สามารถสถานที่ สามารถต่อรับสวนลดได้เป้นกรณีพิเศษ สถานที่จัดฝึกอบรม ทุกหลักสูตรจัดที่โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พร้อมนี้ ได้ส่งรายละเอียดหลักสูตร และใบสมัครเข้ารับการอบรมตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.hpdcthailand.com หรือ ID: @lgq3868b

 

 

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.