วันจันทร์, ตุลาคม 2, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรม โดยสมาคมส่งเสริมการวิจัยจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในปี 2563

ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรม โดยสมาคมส่งเสริมการวิจัยจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในปี 2563

          ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่าง ๆ ในปี 2563 ดังนี้

          1.) การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ    วันที่ 2-3-4 กันยายน 2563 (3 วัน)

          2.) การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย    วันที่ 7-8 กันยายน 2563 (2 วัน)

          3.) วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม     วันที่ 10-11 กันยายน 2563 (2 วัน)

          4.) การวิจัยเชิงปริมาณ    วันที่ 16-17-18 กันยายน 2563 (3 วัน)

ทุกหลักสูตรอบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี ยกเว้นในหลักสูตรที่ 2 บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีค่าใช่จ่ายการลงทะเบียนในการอบรมแต่ละหลักสูตร ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครอบรมได้ในเว็บไซต์ของ “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ “www.rpa.or.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.