ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

Spread the love

                                ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีรายละเอียดโครงการฝึกอบรมดังนี้

  1.  หลักสูตร “หลักสูตรสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 11 วันที่ 19-29 มีนาคม 2562 ให้แก่ผู้บริหารระดับ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ค่าลงทะเบียนคนละ 20,000.- บาท หมดเขตรับสมัคร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
  2. หลักสูตร “สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่” รุ่นที่ 11 วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2562 ให้แก่บุคลากรสายวิชาการที่บรรจุเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ค่าลงทะเบียนคนละ 7,500 บาท หมดเขตรับสมัคร วันที่ 19 เมษายน 2562

                                ในการนี้ หากเห็นว่าการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โดยกรองข้อมูลผู้ที่ประสงค์ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของสำนักสิริพัฒนา รวมถึงลงทะเบียนเข้ารับการอบรมออนไลน์ ได้ที่ http://www.training.nida.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ผู้อำนวยกรโครงการ

0 2727 3597

กลุ่มงานบริการฝึกอบรม

0 2727 3231, 0 2727 3213 – 14

โทรสาร 0 2375 4720