วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 8

                    ตามที่ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ ๘ เรื่อง  “การพัฒนางานบริการในมหาวิทยาลัย ยุค Digital Disruptive” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ  สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนในอุดมศึกษา รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารและธุรการให้มีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ

                     ในการนี้ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุม ค่าลงทะเบียนคนละ ๒,๗๐๐ บาท ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด  ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ http://www.council-uast.com/  ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘๗-๑๗๗-๗๘๖๖, ๐๘๙-๕๕๕-๖๖๖๑ หรือ e-mail: council.staff123@gmail.com

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.