ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม”สร้างนักวิจัยใหม่”(ลูกไก่)รุ่นที่ ๗

Spread the love

มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ ร่วมกับคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดฝึกอบรม”สร้างนักวิจัยใหม่”(ลูกไก่)รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่  ๒๕- ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๒ ณ ห้องสุขุมวิชรังสิตพล รังสิตพล (ชั้น ๓)ศรีพฤทธาลัยราชสัมนาคาร มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ เพื่อให้ ผู้เข้ารับอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อมูลการวิจัยได้ และบรูณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยงานราชการ องค์วิจัยต่างๆให้เข็มแข็งและยังยืนต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ เห็นว่า โครงการฝึกอบรมดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อนหน่วยงานของท่าน จึงขอเรียนเชิญบุคลากรหน่วยงานของท่านปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับวิจัยและคุณสมบัติที่ติดตามที่กำหนดเข้ารับการฝึกอบรม ในเวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการทะเบียน สมารถได้ที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา หรือทาง online ตาม link http://research.sskru.ac.th/  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พร้อมส่งใบสมัครที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วมายังกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พนักงาน และบุคลากรของรัฐ สามารถเข้ารับการฝึกอบรมไม่ถือวันลา

และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างจากต้นสังกัด ตามระเบียบทางราชการ สำหรับผลพิจารณคัดเลือกให้เข้าการฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.