วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมรับทราบการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุและการปฏิบัติการเงิน

ประชาสัมพันธ์ ประชุมรับทราบการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานด้านพัสดุและการปฏิบัติการเงิน

ตามที่สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลยเข้าตรวจสอบทรัพย์สินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ในการนี้สํานักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย ได้แจ้งข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบทรัพย์สินและบัญชีของมหาวิทยาลัย ตลอดจนฎีกาเบิกจ่าย งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๓ ซึ่งมีประเด็นที่จะต้องปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินหลายประการนั้น ดังนั้นเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามพระราชบัญญัติฯและระเบียบกระทรวงการคลังฯ มหาวิทยาลัยจึงขอ เรียนเชิญท่านหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบุคลากรที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๔ ชั้น โดยขอให้ท่านส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน QR Code ภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทั้งนึ่งานพัสดุจะจัดระเบียบห้องประชุมโดยเพิ่มระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ และเริ่มคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.