วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสมาคมสีแห่งเอเซีย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ”The 4  Asia Color Associatuion confoerenece 2018″ขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมค้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะเทศโนโลยีสือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงานในครั้งนี เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการระดับนานชาติให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาระดีชัยบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเผ่ยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานชาติและการแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนประสบการณ์ด้านวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุระดับนานาชาติและเข้าร่วมตามวันเวลาสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้บทความวิจัยที่ได้รับการตอบรับให้เข้่าร่วมนำเสนอ สามารถเป(็นส่วนหนึ่งในการประกันคุณภาพและสำเร็จการศึกษาของนักศึกระดับบัณฑิตศึกษาได้โดยกำหนดส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และส่งบทความวิจัยฉบับบสมบรูณ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 สมารถได้ที่ http://www.aca2018.rmutt.ac.th/ และไปรษณีย์อิเล็กทรนิกส์ที่ 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.