ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติ The 34 AUAP Annual Conference 2019 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Spread the love

                    มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับ The Association of Universities of Asia and the Pacific (AUAP) กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019 ในหัวข้อเรื่อง ” Climate Change Adaptation – The Challenging Role of Higher Education Institutions ” ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาศให้นักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาทั่วโลก และสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มสมาชิก AUAP ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายนักวิชาการและนักวิจัยในการวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี วิทยาการ และนวัตกรรมต่างๆ อย่างครอบคลุม ทุกสาขาอันได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์

                    มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเชิญท่าน บุคลากร นิสิต และนักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท หากลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และหากพ้นกำหนดวันดังกล่าว ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท 

                    บทความที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุมจะตีพิมพ์ลงใน Proceedings โดยได้ลงทะเบียนกับ ISBN สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.auap2019.nu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ

โทรศัพท์         : 0 5596 1647

โทรสาร           : 0 5596 1640

E-mail           : international@nu.ac.th

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย