ขอเชิญร่วมงานนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมสัมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้เรื่อง”พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ”

Spread the love

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ(วช.) โดย ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระบบพฤติกรรมไทยซึ้งเป็นหน่วยงานปฏิบัติการสนองนโยบายของคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย(คพท)ทีดำเนินตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ 2537 จนถึงปัจจุบัน ครบ 25 ปี ในปี 2562 นี้ คพท เห็นว่าควรทำการเผยแพร่ ส่งเสริม สนับสนุนในการรวบรวมผลงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์โดยเฉพาะด้านจริยธรรม และนำองค์ความรู้ทีมีอยู่ไปใช้ในการพัฒนาปกป้องและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดหรือค่ดว่าเกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อยกระดับจริยธรรมของสังคมไทยโดยมีการจัดประชุมสัมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรม ภายใต้เรื่อง”พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ” ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรน์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุเทพมหานคร โดยมี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด และปาฐากถาพิเศษ ในการประชุมครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การบรรยายายพิเศษ การเสวนา กานำเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบการบรรยาย และแบบโปสเตอร์

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://Ctbs.nrct.go.th/Seminar ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.