ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)”

Spread the love

                               ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ขึ้นระหว่างวันที่  7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเพื่อเป็นเวทีระดับประเทศในการแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและพัฒนาประเทศ ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เกิดการนำองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยี และนวัตกรรมการวิจัยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ซึ่งภายใต้งานมีกิจกรรมการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

                               ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมผ่านทาง https://researchexpo.nrct.go.th/  หรือ  https://www.nrct.go.th/  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยเมื่อลงทะเบียนผ่านระบบเรียบร้อยแล้วสามารถจัดพิมพ์บาร์โค้ดประจำตัวเพื่อแสดงสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมในงานได้ทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับภาคนิทรรศการท่านสามารถเข้าร่วมงานได้ตลอดการจัดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

โทร.  0 – 2579 1370 – 9 หรือ 0 2561 2445 ต่อ 515 – 519

โทรสาร 0 2579 0109 – 0 2577 0455

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.