ขอเชิญร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ “Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 1: หัวข้อการเสวนา: มหาวิทยาลัยดิจิทัลในนิเวศประเทศไทย

Spread the love

ขอเชิญร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์
“Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 1: หัวข้อการเสวนา: มหาวิทยาลัยดิจิทัลในนิเวศประเทศไทย
ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 19.00 น.

สถาบันคลังสมองของชาติ มีภารกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐและสังคมในการแก้ปัญหา และแสวงหาความริเริ่มเชิงนโยบายใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้ดำเนินงานโครงการ “การพัฒนาแพลตฟอร์มต้นแบบในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล” โดยกำหนดจัดเสวนาออนไลน์ผ่านทางเพจเฟซบุ๊คของโครงการฯ “Digital University: enabling the smart society” ครั้งที่ 1 : หัวข้อการเสวนา: มหาวิทยาลัยดิจิทัลในนิเวศประเทศไทย ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 19.00 น. (รายละเอียดกำหนดการตาม QR Code ด้านล่างขวา) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับภาคส่วนต่างๆ ของสังคม และสถาบันฯ กำหนดจัดเสวนาตลอดช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555 ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 19.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวรัตนวดี เศรษฐจิตร โทรศัพท์ 08-5496-4945
อีเมล sendtortip@gmail.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย