ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง “วิจัย เปลี่ยนโลก”

Spread the love

                                   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” โดยมีจุดประสงค์เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเพื่อเป็นเวทีระดับประเทศในการแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อการพัฒนาประเทศตลอดจนการขับเคลื่อนให้เกิดการนำองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

                                   ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยศูนย์สารสนเทศการวิจัย ได้กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “วิจัย เปลี่ยนโลก” ในวันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาที่เว็บไซต์  https://researchexpo.nrct.go.th/  หรือ https://www.nrct.go.th/  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยเมื่อลงทะเบียนผ่านระบบเรียบร้อยแลัวสามารถจัดพิมพ์บาร์โค้ดประจำตัว เพื่อแสดงสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมในงานได้ทันที โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามข้อมูลเพื่อเติมได้ที่ 

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย

ฝ่ายบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศการวิจัย

โทรศัพท์   : 0 2561 2445 ต่อ 705, 711

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.